Semalt: Onlaýn işiňizi Botnetsiň ýetirýän zyýanyndan nädip goramaly

Botnet, bir ýa-da birnäçe botda işleýän we birnäçe sagadyň dowamynda kompýuter enjamyňyza zeper ýetirip bilýän internete birikdirilen enjamdyr. Botnetler paýlanan hyzmatdan ýüz öwürmek, maglumatlary ogurlamak we spam habarlaryny ibermek üçin giňden ulanylýar. “ Semalt Müşderi Üstünligi” Dolandyryjysy Ross Barber, hakerleriň enjamlaryňyza girmegine we şahsy faýllaryňyza zyýan bermegine duýduryş berýär.

Zombie kompýuterleri hakerler tarapyndan dolandyrylýan enjamlar. Eithera-da maglumatlaryňyzy ogurlaýarlar ýa-da köp sanly spam hatlaryny iberip ulgamyňyzy saklaýarlar. Zombi kompýuter adaty Troýan atlaryna meňzeýär; ýeke-täk tapawudy, açar blogçylary gurmaýarlar we belli baglanyşyklara basýançaňyz maglumatlaryňyzy ogurlaýarlar. Zombiler beýleki zombiler bilen bilelikde işleýär we botnetiň bir görnüşi bolan faýllaryňyza we şahsy maglumatlaryňyza zyýan ýetirýär. Botnets, şeýlelik bilen, birnäçe kompýuter enjamyna hüjüm edýär, spam we fişing e-poçta iberýär we töleg programma üpjünçiligine gatnaşýar.

Botnetleriň başarnyklary

Birnäçe ýyl bäri interneti ulanýan bolsaňyz, MIRC bilen tanyş bolsaňyz gerek. Bu, beýleki söhbetdeşlik we tekst habarlaşma gurallary ýaly köp sanly botnet ulanýan meşhur we iň oňat söhbetdeşlik programmalarynyň biridir. Şeýle-de bolsa, köp sanly botnet diňe hüjüm maksady bilen döredilýär. Hakerler prosese spam hatlaryny ibermek bilen başlaýarlar. Botnet kompýuter enjamyňyza girse, duýgur maglumatlaryňyza we faýllaryňyza zyýan berip biler. Botnet satyn almak isleýän bolsaňyz, size 800 dollar töweregi ýa-da ondanam köp çykdajy edip biler. Web sahypalaryňyza hyzmat hüjümleriniň paýlanan inkärlerini başlamagyňyzy maslahat bermeýäris. Hakerler ony ulgamyňyza iberýärler, internetde howpsuz bolmak üçin göreşmeli bolmagyňyz mümkin. Hüjüm edenleriň köpüsi mahabat galplyklaryny edýärler. Sebäbi dünýäniň dürli künjegindäki kompýuter enjamlary mahabatlara köp sanly galp basma döredýär. Spamerlere we hakerlere internetde köp gazanmaga kömek edýär. Recentlyaňy-ýakynda “Simda” botneti Amerika, Angliýa, Kanada we beýlekiler ýaly dünýäniň 150-den gowrak ýurdunda müňlerçe kompýuterlere täsir etdi.

Kiber jenaýatçylary botnetleri nädip döredýärler we ösdürýärler

Hakerleriň botnetlerini gurmak we giňeltmek kyn däl. Aslynda, olaryň köpüsi adamlary zyýanly programma üpjünçiligine we wiruslaryna çekmek üçin dürli hileleri we usullary bilýärler. Bu prosesi ýokaşan goşundylar bilen spam e-poçta ibermek bilen başlaýarlar. Kompýuterleriňizde belli bir kodlary ýerine ýetirip, sizi göçürip almak üçin çekmäge synanyşdylar. Executederine ýetirilenden soň, zyýanly kodlary enjamy dolandyrmak üçin şahsy maglumatlaryňyzy ulanýarlar. Kompýuteriňiz saklanar we dürli funksiýalary ýerine ýetirip bilersiňiz. Botnetleri dolandyrýan we dolandyrýan hakerler olary internetde satmagy ähtimal.

Kompýuteriňiziň botnetiň bir bölegi bolmagynyň öňüni nädip almaly?

Enjamlaryňyzyň botnetleriň bir bölegi bolmagynyň öňüni almak gaty aňsat. Munuň üçin birnäçe esasy zady ýatda saklamaly bolarsyňyz. Şübheli baglanyşyklara we e-poçta goşundylaryna kanuny ýaly görünse-de hiç wagt basmaly däl. Şeýle hem kanuny däl we näbelli çeşmelerden bir zady göçürip almazlyk ýa-da gurmazlyk möhümdir. Gowy wirusa garşy programmalar ýa-da antispyware programma üpjünçiligi gerek bolsa, olary diňe ýokary tehnologiýa web sahypalaryndan göçürip almaly. Iň soňkusy, internetde howpsuz bolmak üçin programma üpjünçiligiňizi we gurallaryňyzy täzeläp durmaly.